آرایش چشمها برنگهای آب نباتی

 

آرایش بشدت تیره چشمها

 

آرایش  تیره چشمها

 

ارایش تیره لبها

 

آرایش چشمها ( مدل گربه ای )

 

آرایش ابرو ( مدل برجسته )